Zapytanie ofertowe

 

Związku z realizacją projektu w ramach

Projekt grantowy realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 –2020

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”

Poddziałanie 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa -ZIT WrOF”

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym.

dokumenty do pobrania:

 zapytanie ofertowe ZR.pdf

Formularz ofertowy zał nr 1 ZR CZYSTY.docx