PROJEKTY UE

 

Fundusz Europoejski Program Regionalny

PROJEKTY UE

 

  1. Nazwa beneficjenta (Grantobiorcy): Zdzisław Rabsztyn, ul. Nowowiejska 115, 50-340 Wrocław, NIP 8971194910.
  2. Tytuł Projektu (Grantu): „Innowacyjne metody prowadzenia warsztatów poprzez zastosowanie IT”.
  3. Nazwa i tytuł Projektu:

Projekt grantowy realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 –2020

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”

Poddziałanie 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa -ZIT WrOF”

  1. Numer i data zawarcia umowy z Grantodawcą: WARR-RPO 1.2.2-035/19-00 zawarta w dniu 18-07-2019
  2. Finansowanie Projektu (Grantu):

Grant jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wysokość udzielonego dofinansowania: Kwota dofinansowania wynosi 80853,65, procent dofinansowania wynosi 85%.