Badanie MT1, MT2 - spoin metoda magnetyczno proszkowa

Badania magnetyczno proszkowe spoin - Metoda MT1 i MT2

Badania magnetyczno-proszkowe spoin służą do wykrywania defektów przypowierzchniowych w materiałach ferromagnetycznych. Próbkę trzyma się między dwoma biegunami elektromagnesu i na próbkę wylewa się zawiesinę cząstek magnetycznych. Ta metoda testowania opiera się na wpływie pola magnetycznego na materiały ferromagnetyczne.

Defekty na powierzchni materiału zostaną wyróżnione jako skupiska cząstek magnetycznych w pobliżu defektów i pęknięć. Dla lepszej widoczności do obserwacji defektów stosuje się światło ultrafioletowe.Jeśli występuje nieciągłość, zakłóci to przepływ pola magnetycznego i zmusi część pola do wycieku na powierzchnię, umożliwiając inspektorom widoczną identyfikację wady.

Badanie metodą MT polega na wzbudzeniu pola magnetycznego w obiektach poddawanych kontroli oraz identyfikowaniu magnetycznych strumieni rozproszenia, pojawiających się bezpośrednio nad miejscem, w którym znajdują się wady takie jak nieciągłości lub uszkodzenia materiałowe.

Wymagania wstępne:

Szkolenie z zakresu badań magnetyczno-proszkowych może rozpocząć każda osoba spełniająca następujące wymaganiami:

 • ukończony 18 rok życia,
 • posiada minimum wykształcenie zawodowe,
 • posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia badań magnetyczno-proszkowych.

 

Czas trwania szkolenia MT:

 

Szkolenie personelu z zakresie badań magnetyczno-proszkowych składa z następującego rozkładu zajęć:

 

 • I Stopień MT1 - 20 godzin wykładów, pokazów i ćwiczeń,
 • II Stopień MT2 - 24 godzinY wykładów, pokazów i ćwiczeń,
 • I i II Stopień MT (1+2) - 44 godziny wykładów, pokazów i ćwiczeń,

 

Szkolenie personelu z zakresie badań magnetyczno-proszkowych realizowane jest systemie tygodniowym, weekendowym lub wieczorowym.

Terminy zajęć w pełni dostosowujemy do potrzeb naszych klientów.

 

Zajęcia szkoleniowe są podzielone na bloki tematyczne, które realizowane są w wymiarze 8h/dzień szkoleniowy.

 

Zakres uprawnień:

Zgodnie z wymaganiami normy PN EN 9712 dotyczącej kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących w zakresie kompetencji określonej certyfikatem personel 1 stopnia kwalifikacji może być upoważniony przez pracodawcę, aby wykonać następujące czynności zgodnie z instrukcjami NDT:

 • nastawiania aparatury badań nieniszczących;
 • wykonywania badań;
 • rejestrowania wyników badań i klasyfikowania wyników na podstawie pisemnych kryteriów;
 • raportowania wyników badań.

 

Personel certyfikowany na 1 stopień kwalifikacji nie może być odpowiedzialny za wybór stosowanej metody lub techniki badania, jak również za interpretację wyników badań.

W zakresie kompetencji określonej certyfikatem, personel 2 stopnia może być upoważniony przez pracodawcę do:

 

 • doboru techniki badania dla stosowanej metody badania;
 • określania ograniczeń w stosowaniu metody badania;
 • przenoszenia norm, standardów, specyfikacji i procedur NDT do rzeczywistych warunków pracy,
 • nastawiania i weryfikacji nastaw wyposażenia;
 • wykonywania i nadzorowania badań;
 • interpretacji i oceny wyników zgodnie z obowiązującymi normami, standardami, przepisami lub specyfikacjami;
 • wykonywania i nadzorowania wszystkich obowiązków dla personelu z 2. stopniem kwalifikacji lub niższym;
 • zapewnienia wytycznych dla personelu z 2.stopniem kwalifikacji lub niższym;
 • raportowania wyników badań nieniszczących. 

Pomoce dydaktyczne:

 

Dla uczestników szkoleń przygotowaliśmy profesjonalny sprzęt: defektoskopy jarzmowe, defektoskopy prądowe, myjki ultradźwiękowe ultradźwiękowe, mierniki pola magnetycznego stycznego i szczątowego oraz dostęp do wszystkich niezbędnych norm.

Nasze sale wykładowe są przestrzenne oraz posiadają odpowiednie oświetlenie zapewniające komfort pracy.

 

Zakończenie szkolenia:

Po zakończeniu szkoleń z zakresu badań nieniszczących uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności. Pozytywny wynik ukończenia szkolenia stanowi podstawę do zdobywania kolejnych stopni kwalifikacji oraz dają możliwość podchodzenia do egzaminów kwalifikacyjnych na 1 , 2 lub 3 stopień uprawnień NDT wg EN ISO 9712 – w zależności od wybranego wariantu szkolenia. Egzamin i certyfikację przeprowadza niezależna Jednostka Certyfikujaca Personel Badań Nieniszczących.

 

Egzamin:

Proces kwalifikowania personelu zwieńczony zostaje certyfikacją zgodnie z normą EN ISO 9712:2012.

Egzaminy odbywają się w naszych placówkach szkoleniowych na terenie Wrocławia.

Praktyka przemysłowa przed egzaminem:

Przed przystąpieniem do egzaminu kwalifikacyjnego, kandydat musi wykazać się posiadaniem minimalnego czasu praktyki przemysłowej (zgodnie z PN-EN ISO 9712:2012).

Tabela 1 – Minimalna praktyka przemysłowa, warunkująca przystąpienie
do egzaminu kwalifikacyjnego

Metoda NDT

Minimalny czas w dniach

Stopień 1

Stopień 2

Stopień 2 bezpośrednio

VT

3

7

9

MT

3

7

9

PT

3

7

9

UT

7

19

26

RT

7

19

26

RT.FI

-

-

13

 

Minimalna praktyka przemysłowa, wymagana aby ubiegać się o certyfikację ( po pozytywnie zaliczonym egzaminie)

Tabela 3 – Minimalna praktyka przemysłowa (numeracja tabeli wg EN ISO 9712:2012)

Metoda NDT

Praktyka (miesiące a)

Stopień 1

Stopień 2

Stopień 2 bezpośrednio

AT, ET, LT, RT, UT, TT

3

9

12

MT, PT, ST, VT

1

3

4

a Podstawę czasu praktyki stanowi 40 h/tydzień pracy lub ustawowy tydzień. Jeżeli osoba pracuje więcej niż 40 h/tydzień, może być certyfikowana na podstawie łącznej liczby godzin , ale powinno przedstawić potwierdzenie takiej praktyki.

 

Jeśli kandydat jest bezrobotny lub prowadzi własną działalność, oświadczenie o wykształceniu, szkoleń i doświadczenia muszą być potwierdzone przez co najmniej jedną niezależną stronę, aby jednostka certyfikującą go zaakceptowała.

W przypadku osób samozatrudniających się lub w przypadku gdy firma nie posiada odpowiedniego kwalifikowanego personelu, wymagane jest dostarczenie oświadczenia osoby, która przeprowadziła nadzór nad kandydatem z wypisanym okresem takiej praktyki oraz zakresem wykonywanych przez kandydata zadań.

 

W przypadku braku powyżej opisanego doświadczenia prosimy o kontakt osobisty.

 

Badanie magnetyczno-proszkowe (MT)

Badanie magnetyczno-proszkowe (MT) to metoda badania spoin magnesowalnych przy minimalnym czasie. Cząstki magnetyczne są nakładane na badany przedmiot za pomocą cieczy lub proszku. Niespójności są następnie ujawniane przez zmianę pola magnetycznego, która powoduje, że cząstki są ustawione inaczej niż „dobra” część obiektu.

W ten sposób można szybko wykryć pęknięcia lub wtrącenia materiałów niemagnetycznych. Szczególnie godne uwagi jest wykrywanie małych pęknięć o szerokości 0,001 mm i głębokości 0,01 mm . Dla porównania: ludzki włos ma grubość 0,04 mm lub więcej.

Istotne w wykonywaniu badań MT jest oczyszczenie obiektu z zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć w sposób negatywny na uzyskanie ostatecznych wyniki. Co więcej, badania magnetyczno-proszkowe znajdują swoje zastosowanie tylko do analizy obiektów ferromagnetycznych. Cechuje je niezwykła precyzja, skuteczność oraz identyfikacja nieprawidłowości pod powierzchnią poddaną badaniu do głębokości kilku milimetrów.

Cena: MT1 - 1900; MT2 - 2400; MT(1+2) -4300 PLN

MT1, MT2 - badania magnetyczno-proszkowe we Wrocławiu w Akademii Spawania

Zapisz się!


Kontakt: 502 025 383